تور استانبول از 22 مهر تا 9 آبان 96(7شب)

شماره پکیج: 96.603-3
مکان ها: استانبول
مدت اقامت: 7 شب8 روز
مبدا: تهران
نوع سفر: هوایی
شرکت هواپیمایی: زاگرس - معراج
تاریخ سفر: یکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶سه شنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۶
قیمت : از 1.199.000
تغییرات قیمت : لطفا برای دیدن پکیج به دریافت نسخه PDF بالای عکس پکیج مراجعه شود

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 GOLDEN HILL
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,002,000 2,366,000 1,750,000 959,000
FINDIKZADE ON REQUEST
2 GRAND HILARIUM
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,030,000 2,534,000 1,750,000 959,000
YENI KAPI ON REQUEST
3 GRAND PAMIR
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,030,000 2,366,000 1,750,000 959,000
- ON REQUEST
4 ROSE BY MOLTON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,058,000 2,646,000 1,918,000 959,000
PERA ON REQUEST
5 LE MIRAGE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,058,000 2,646,000 1,778,000 959,000
OSMANBAY ON REQUEST
6 VIZON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,058,000 2,646,000 1,778,000 959,000
SISLI ON REQUEST
7 MARMARYA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,086,000 2,590,000 1,806,000 959,000
YENI KAPI ON REQUEST
8 LALELI GONEN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,086,000 2,534,000 1,778,000 959,000
- ON REQUEST
9 MISA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,086,000 2,646,000 1,778,000 959,000
- ON REQUEST
10 CUMBALI PLAZA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,114,000 2,758,000 1,806,000 959,000
Beyoğlu ON REQUEST
11 MYBADE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,142,000 2,814,000 1,862,000 959,000
SISLI ON REQUEST
12 CARLTON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,142,000 2,478,000 1,806,000 959,000
LALELI ON REQUEST
13 GRAND ASIYAN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,142,000 2,786,000 1,806,000 959,000
FATIH ON REQUEST
14 HAMIDIYE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,142,000 2,646,000 1,806,000 959,000
- ON REQUEST
15 BUYUK KABEN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,142,000 2,646,000 1,806,000 959,000
- ON REQUEST
16 THE PEAK
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,170,000 2,786,000 0 959,000
TAKSIM ON REQUEST
17 BLUE WAY HISTORY
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,170,000 2,814,000 1,834,000 959,000
- ON REQUEST
18 KLAS
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,198,000 2,646,000 2,030,000 959,000
LALELI ON REQUEST
19 ETERNO TAKSIM
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,198,000 2,926,000 1,834,000 959,000
- ON REQUEST
20 FERONYA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,198,000 2,926,000 1,918,000 959,000
TAKSIM ON REQUEST
21 TAKSIM LINE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,202,000 2,867,000 1,836,000 959,000
TAKSIM ON REQUEST
22 GRAND HALIC
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,226,000 2,786,000 0 959,000
SISHANE ON REQUEST
23 GRAND WASHINGTON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,226,000 2,646,000 1,890,000 959,000
- ON REQUEST
24 RAMADA GRAND BAZAR
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,254,000 2,926,000 1,862,000 959,000
LALELI ON REQUEST
25 NOVA PLAZA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,268,000 3,000,000 1,869,000 959,000
TAKSIM ON REQUEST
26 ICON
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,282,000 3,066,000 1,890,000 959,000
- ON REQUEST
27 BLACK BIRD
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,282,000 2,842,000 1,806,000 959,000
- ON REQUEST
28 GRAND GULSOY
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,366,000 2,926,000 1,946,000 959,000
FATIH ON REQUEST
29 GRAND LIZA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,801,000 2,081,000 1,689,000 959,000
SULTANAHMET ON REQUEST
SULTAN AHMED
30 GRAND MILAN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,801,000 2,081,000 1,689,000 959,000
- ON REQUEST
31 ABEL
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,829,000 2,109,000 1,829,000 959,000
- ON REQUEST
32 PRENS
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,857,000 2,249,000 1,857,000 959,000
AKSARAY ON REQUEST
33 KAYA MADRID
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,857,000 2,249,000 1,857,000 959,000
AKSARAY ON REQUEST
34 LA GARDEN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,857,000 2,249,000 1,857,000 959,000
AKSARAY ON REQUEST
35 TOPKOPI
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,857,000 2,221,000 1,717,000 959,000
FINDIKZADEH ON REQUEST
36 SABENA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,857,000 2,221,000 1,717,000 959,000
TOPKOPI ON REQUEST
37 MONTEGNA HERA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,969,000 2,361,000 1,885,000 959,000
- ON REQUEST
38 SULTAN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,053,000 2,501,000 1,717,000 959,000
AKSARAY ON REQUEST
39 BIRBEY
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,081,000 2,389,000 1,885,000 959,000
AKSARAY ON REQUEST
40 BLUE WAY CITY
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,081,000 2,641,000 1,801,000 959,000
- ON REQUEST
41 TAMARA RESIDENCE
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,109,000 2,753,000 1,941,000 959,000
- ON REQUEST
42 SUGUT
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,137,000 2,753,000 1,801,000 959,000
- ON REQUEST
43 ALFA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,137,000 2,641,000 1,745,000 959,000
AKSARAY ON REQUEST
44 ASPEN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,165,000 2,865,000 1,885,000 959,000
- ON REQUEST
45 BUDO
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,165,000 2,697,000 1,801,000 959,000
AKSARAY ON REQUEST
46 STAYL
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,221,000 2,977,000 1,969,000 959,000
- ON REQUEST
47 BERJER
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,496,000 3,527,000 2,031,000 959,000
TAKSIM ON REQUEST
48 AVANTGARDE LEVENT
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,629,000 3,560,000 2,031,000 959,000
- ON REQUEST
49 NANDA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,918,000 2,198,000 1,750,000 959,000
- ON REQUEST
50 GRAND EMIN
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,918,000 2,310,000 1,750,000 959,000
YENI KAPI ON REQUEST
51 MARINEM.
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,946,000 2,366,000 1,722,000 959,000
LALELI ON REQUEST
52 MATIAT.
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,946,000 2,226,000 1,806,000 959,000
- ON REQUEST
53 GRAND UNAL
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,946,000 2,366,000 1,778,000 959,000
YENI KAPI ON REQUEST
54 ALL SEASONS
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 1,974,000 2,646,000 1,806,000 959,000
FINDIKZADEH ON REQUEST
55 RIVA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,335,000 3,199,000 1,903,000 959,000
TAKSIM ON REQUEST
56 GRAND DE PERA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,338,000 3,206,000 1,974,000 959,000
- ON REQUEST
57 GREEN PARK
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,338,000 3,206,000 1,946,000 959,000
MERTER ON REQUEST
58 VENERA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,338,000 2,926,000 1,918,000 959,000
- ON REQUEST
59 VICENZA
ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
تومان 2,338,000 2,926,000 1,918,000 959,000
- ON REQUEST

تورهای مشابه

زیباترین مکان های دنیا را با ما تجربه کنید

  • تور استانبول از30 اردیبهشت الی 20 خرداد 97(5شب)

  • ۰۲ خرداد
  • آفر تور استانبول 2 خرداد

  • ۰۲ خرداد
  • تور استانبول از 7 خرداد الی 20 خرداد 97(4شب)

  • ۰۷ خرداد
  • تور استانبول ویژه تعطیلات خرداد ماه 97(5 شب )

  • ۰۹ خرداد